Børne- og ungerådgiver til Myndighedsteamet, 9-17 år

Ansøgningsfrist: 02. juni 2024

Dine opgaver omfatter blandt andet at udarbejde screeninger, afdækninger, børnefaglige undersøgelser og ungeplaner. Du skal træffe afgørelser om foranstaltninger i henhold til Barnets lov. Desuden vil du have udviklende samtaleforløb med familier for at gøre dem i stand til at tage imod hjælp. Du vil også være en del af indsatserne i familierne, eventuelt i samarbejde med familiebehandlerne.

SØG JOB

Socialpædag til Blå Kors Danmark – Egåhus

Ansøgningsfrist: 13. juni 2024

Dine primære opgaver vil omfatte at være kontaktperson for ca. tre beboere samt at have medansvar for husets øvrige drift og opgaver. Du skal understøtte beboeren i at komme i egen bolig og udarbejde opholdsplaner samt dokumentation i journalsystemet. Du skal holde overblik og struktur i dine beboeres forløb i samarbejde med dem, igangsætte og tage styring samt inddrage beboerne i aktiviteter både i og uden for huset.

SØG JOB

Trivselsmedarbejder til Broskolen

Ansøgningsfrist: 04. juni 2024

Du får mulighed for at arbejde på en skole, der har et godt samarbejdsklima. Skolen er nytænkende og udviklingsorienteret og er organiseret omkring teamsamarbejde. Broskolen arbejder bevidst og vedvarende med deres værdier og sætter fokus på det forebyggende arbejde blandt børn og unge. Derudover vægter de et godt og tæt skole/hjem samarbejde meget højt.

SØG JOB

Børnesagkyndige til Familiekontorerne

, ,

Ansøgningsfrist: 03. juni 2024

Nogle af dine konkrete arbejdsopgaver vil være at afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn, samt rådgive og vejlede forældre i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl og lignende. Du vil indgå i et tværfagligt team og sparre om sagsbehandling sammen med en jurist, samtidig med at du arbejder konflikthåndterende og mentaliserende i mødet med forældrene.

SØG JOB

Job- og uddannelseskonsulent til Frederiksberg Ungecenter

Ansøgningsfrist: 12. juni 2024

Dine opgaver vil omfatte arbejde med “Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” og “Lov om aktiv socialpolitik”. Du vil motivere, afklare og vejlede uddannelsesparate samt aktivitetsparate unge med komplekse sociale og psykiatriske udfordringer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Derudover skal du afholde og registrere individuelle kontaktforløb samt have kontakt til virksomheder og uddannelsessteder.

SØG JOB

Sagsbehandler til indsatsen for sygemeldte borgere i Hillerød

Ansøgningsfrist: 12. juni 2024

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af løbende at tage stilling til borgerens uarbejdsdygtighed, og det sker særligt via de jobrettede motivationssamtaler. Du varetager den sammenhængende og koordinerende myndighedsrolle i sygedagpenge- og jobafklaringsforløbssager – herunder det tætte samarbejde med kolleger med henblik på god progression i sagen.

SØG JOB

Socialfaglig konsulent til Center for Børne- og Ungerådgivning

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Som faglig konsulent i Børne- og ungeafsnittet understøtter du rådgiverne i deres daglige arbejde, foretager sagsgennemgange, har fokus på systematik samt varetager en række koordineringsmæssige og faglige sparringsopgaver. Du vil være afgørende for at understøtte den daglige drift og samtidig sikre, at nye udviklingstiltag implementeres.

SØG JOB

Reaktiv koordinator til SSP Brøndby

Ansøgningsfrist: 10. juni 2024

Dine opgaver vil indebære at koordinere, implementere og dokumentere reaktive indsatser i §115-samarbejdet, herunder anvende SSP Brøndbys enkeltsagsmodel. Dette arbejde sker i samarbejde med skoler, sociale myndigheder og politiet for at håndtere akutte problemer og situationer blandt unge. Du vil også koordinere og facilitere netværksmøder for samarbejdspartnere i bydelene sammen med den proaktive koordinator.

SØG JOB

Ydelsessagsbehandler til Borgerservice og Ydelse i Syddjurs Kommune

Ansøgningsfrist: 20. juni 2024

Dine arbejdsopgaver vil omfatte en række forskellige ansvarsområder. Du vil skulle træffe afgørelser om forsørgelsesgrundlag og behandle ansøgninger om enkeltydelser samt ansøgninger om særlig støtte. Derudover vil du være ansvarlig for løbende administrativ sagsopfølgning og behandling af klagesager. En vigtig del af arbejdet vil også være at give råd og vejledning til borgere, hvilket kan foregå både telefonisk, personligt og digitalt.

SØG JOB

Novavi Pensionatet søger tilkaldevikarer til sommerferiedækning

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Som tilkaldevikar vil dine hovedopgaver omfatte en række forskellige ansvarsområder. Du vil være ansvarlig for praktiske opgaver som indkøb og madlavning, hvor du samtidig skal inddrage beboerne i disse aktiviteter. Derudover skal du bistå beboerne ved møder uden for huset, for eksempel hos jobcenteret, læger og lignende instanser.

SØG JOB

Logopæd til fast stilling på voksenområdet ved PPR Randers

Ansøgningsfrist: 09. juni 2024

De tilbyder et fagligt sparringsforum en gang om måneden, hvor der anvendes supervisionsmodeller. Du vil blive en del af et dynamisk PPR med et højt fagligt niveau og engagerede og dygtige kollegaer. Der venter et job med høj grad af indflydelse på opgaveløsningen. På arbejdspladsen vægtes et fagligt stærkt og anerkendende miljø højt, hvor positiv indstilling, humor og tillid er bærende elementer.

SØG JOB

Botilbuddet Tjørnehøj søger social- eller sundhedsfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 30. juni 2024

På Tjørnehøj bliver du en del af en ambitiøs og velkonsolideret privat virksomhed. Du får rig mulighed for at bruge din faglighed og udvikle dine kompetencer. De sørger for, at du bliver klædt godt på til opgaverne gennem mentorordning, undervisning, faglig sparring og kompetence udviklende samtaler med de faglige ledere. De vægter din trivsel højt, og de vil gøre sig meget umage for, at du fra første dag føler dig velkommen på Tjørnehøj.

SØG JOB

Konsulent til skolefraværsindsats i PPR Halsnæs Kommune

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

De tilbyder et PPR-kontorfællesskab på rådhuset i Frederiksværk med en fast arbejdsplads. Der er et godt kollegialt fællesskab bestående af tale-høre konsulenter, psykologer og specialpædagogiske konsulenter, samt mulighed for supervision. Der er mange muligheder for kompetenceudvikling, og arbejdstiden er fleksibel med mulighed for at tilrettelægge ens eget arbejde.

SØG JOB

Kamager søger medhjælpere

Ansøgningsfrist: 16. juni 2024

Kamager er et velfungerende botilbud for 40 voksne beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som f.eks. autismespektrum forstyrrelser, epilepsi, Downs syndrom, cerebral parese og demens. De er drevet af region Hovedstaden. Det er en arbejdsplads med solide faglige ressourcer og dygtige engagerede kolleger. De bruger ressourcer og energi på at udvikle vores faglighed til beboernes behov og vores måde at organisere opgaverne på.

SØG JOB

Pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper til Kaskelotten

Ansøgningsfrist: 31. maj 2024

Kaskelotten er placeret i skønne, og landlige omgivelse. De bruger deres nærmiljø, og der er god plads til aktiviteter, såsom udflugter til skov, bondegård og Vadehavet. De tilbyder en arbejdsplads, hvor der er fokus på uddelegering af ansvar samt værdsætter selvstændighed, fleksibilitet, initiativ og en sans for humor. Der er også et klart fokus på de pædagogiske læringsmiljøer samt på muligheder for deltagelse, leg og relationer.

SØG JOB

Tværgående pædagogisk koordinator til styrkelse af indsatsen “Vi lærer sammen” i dagtilbud og skole i Østerbyen

Ansøgningsfrist: 31. maj 2024

Børnehuset Bøndergårdsvej, Tinghøjen og Præstegårdsskolen arbejder i fællesskab med den pædagogiske ramme ”Vi lærer sammen” (VLS) med det formål at skabe et fælles pædagogisk sprog mellem personale fra dagtilbud og skole i førskoleperioden og sikre at den systematiske tilgang til sprogtilegnelsen videreføres ind i skoledelen. De søger en tværgående koordinator som skal understøtte den fortsatte implementering og udvikling af VLS i området.

SØG JOB

Pædagogmedhjælper til Esbjerg Børnegård

Ansøgningsfrist: 31. maj 2024

De har ca. 34 skønne vuggestuebørn og 49 børnehavebørn. Stillingen er pt. tilknyttet gruppen med børn i alderen fra 0-2 år. De kan tilbyde en rigtig god arbejdsplads, hvor du får mulighed for et dejligt arbejde med børn i alderen 0-5 år og en aktiv del af den gode opstart. Der er også gode faglige og personlige udviklingsmuligheder til rådighed.

SØG JOB

Pædagogmedhjælper søges til Fyrparken

Ansøgningsfrist: 02. juni 2024

De kan tilbyde dig et spændende og alsidigt job på en arbejdsplads præget af gode kollegaer, mangfoldighed og gensidig respekt. Her får du mulighed for at få erfaring med det pædagogiske arbejde og nyde godt af gode udearealer med vestkystens smukke natur lige udenfor døren.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold