Socialrådgiver – Erfaring med arbejdsfastholdelse

Ansøgningsfrist: 09. juli 2024

Som konsulent er det dit ansvar – via mail og telefon – at yde en tilrettelagt indsats, der hjælper vores skadelidte kunder tilbage på arbejdsmarkedet. Fra skaden er sket, til de er tilbage i arbejde igen. Du udreder deres helbredsmæssige situation og er i kontakt med f.eks. private socialrådgivere, fysioterapeuter, privathospitaler, advokater, fagforeninger og kommuner – alt sammen for at sikre de skadelidte en god og meningsfuld hverdag i et job, som de er glade for og i stand til at udfylde

SØG JOB

Socialrådgiver/-formidler til myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde

Ansøgningsfrist: 26. juni 2024

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af systematisk sagsbehandling og dokumentation med afsæt i VUM, rehabiliterende og recovery-orienterede arbejdsgange og procedurer. Du vil foretage vurdering af støttebehov jf. Serviceloven og de politisk besluttede rammer i Odsherred Kommune. Arbejdet indebærer også tilrettelæggelse af en rehabiliterende, helhedsorienteret og koordineret indsats.

SØG JOB

Socialrådgiver til Røde Kors Herberg for Kvinder

Ansøgningsfrist: 23. juni 2024

Dine arbejdsopgaver indebærer blandt andet relations- og netværksarbejde samt kvalitetssikring af dokumentation og sagsarbejde. Du vil også være ansvarlig for visitationssamtaler og indskrivning/udskrivning af nye beboere. Derudover omfatter dine opgaver bredspektret socialrådgivning og bisidderopgaver, udarbejdelse af afdækninger samt opstilling af mål og delmål for den enkeltes ophold.

SØG JOB

Socialrådgiver til Røde Kors nye omsorgscenter i Aalborg

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du får medansvar for borgernes ophold på lige fod med de andre ansatte, ligesom du vil indgå i de daglige opgaver. Du skal derudover være med til at visitere og modtage borgere efter henvisninger fra sygehusene i hele regionen, og sikre at socialfaglige forhold belyses og håndteres, hvis borgeren ønsker det. Derudover vil du bistå med koordinering af borgernes forløb og indgå i samarbejde med blandt andet kommuner, forsorgshjem og sygehuse.

SØG JOB

Socialrådgivere søges til Familieafdelingen i Langeland Kommune

Ansøgningsfrist: 30. juni 2024

Dine opgaver vil blandt andet omfatte afholdelse af netværksinddragende møder samt dialogbaserede underretningsmøder. Du vil også skulle afholde samtaler med børn og unge og udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Derudover vil du iværksætte og følge tæt op på forebyggende foranstaltninger og anbringelser samt køre parløb i vanskelige sager og vidensdele med kollegaer.

SØG JOB

Socialrådgivere/socialformidlere søges til Familieafdelingen i Langeland Kommune

Ansøgningsfrist: 30. august 2024

Dine opgaver vil blandt andet omfatte afholdelse af netværksinddragende møder samt dialogbaserede underretningsmøder. Du vil også skulle afholde samtaler med børn og unge og udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Derudover vil du iværksætte og følge tæt op på forebyggende foranstaltninger og anbringelser samt køre parløb i vanskelige sager og vidensdele med kollegaer.

SØG JOB

Socialrådgiver til Hegnetslund Krisecenter

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Dine arbejdsopgaver inkluderer at vejlede og yde rådgivning til borgere med ophold på Krisecentret samt at vejlede og yde rådgivning til kolleger og kontaktpersoner vedrørende familier med ophold på Krisecentret. Du vil forestå visitation af borgere som en opgave, der er uddelegeret af lederen, og indgå i et tværfagligt team omkring koordinering af borgernes trivsel, sagsforløb, forebyggelse og efterværn.

SØG JOB

Socialrådgiver/socialformidler til en fast stilling i Voksenrådgivningen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I Voksenrådgivningen bliver du en del af en afdeling, hvor det faglige niveau spænder både højt og bredt. Du får en nøje tilrettelagt introplan samt en mentor de første 3 måneder, således at du bliver klædt godt på til at varetage den sagsstamme, som du har ansvaret for. Du kommer til at sidde på kontor med to til tre andre kollegaer, hvor du løbende i hverdagen vil kunne opsøge sparring og vejledning.

SØG JOB

Rådgiver til fleksjobrådgivningen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Dine arbejdsopgaver indebærer at afholde jobsamtaler med ledige fleksjobbere med en motiverende og coachende tilgang, hvor du støtter borgerne i at beskrive deres kompetencer bedst muligt. Du skal være opsøgende over for virksomhederne vedrørende virksomhedspraktik og fleksjob og samarbejde med fleksjobkonsulenter og andre aktører vedrørende borgere, der har brug for ekstra støtte i deres jobsøgningsproces

SØG JOB

Socialrådgiver/socialformidler søges til Ungerådgivningen

Ansøgningsfrist: 23. juni 2024

Kolding Kommune tilbyder et selvstændigt, afvekslende, og spændende job i Ungerådgivningen. De ønsker at inddrage den unge mest muligt og yde relevant støtte, til størst mulig mestring af eget liv, samt skabe sammenhæng på tværs af de andre forvaltninger, således at de unge oplever både Selvværd og Sammenhæng i mødet med kommunen.Du vil være med, til at vise vejen i det sammenhængende borgerforløb.

SØG JOB

Modtagelsen og Indsatsteamet i Center for Familie og Unge søger socialrådgiver

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Dine primære arbejdsopgaver bliver at modtage og administrativt oprette underretninger i fagsystemet DUBU, samt at vurdere og screene underretninger. Du vil planlægge og varetage partshøringer samt gennemføre børne- og ungesamtaler. Derudover skal du udarbejde afdækninger, igangsætte og følge op på støttende indsatser. Du vil også udarbejde målbare, løsningsfokuserede mål i forbindelse med henvisning til indsatser hos interne eller eksterne leverandører.

SØG JOB

Socialrådgiver

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Hos Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune er arbejdsglæden høj. De er en rådgivergruppe, der sætter en stor ære i arbejdet med kommunens børn, unge og deres familier. De prioriterer både lovmedholdelighed og kreativitet i opgaveløsningen og sørger for, at familierne føler sig mødt, forstået og hjulpet. Deres trivselsniveau viser sig ved, at den gennemsnitlige ansættelsestid blandt socialrådgiverne er 6 år.

SØG JOB

To socialrådgivere til Ungekontakten

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Helt konkret vil dine opgaver bl.a. være at bemande vores modtagelse, afholde visitationssamtaler og jobsamtaler, undervise i vores interne beskæftigelsestilbud samt arbejde med den unges uddannelsesplan. Det er også vigtigt at du samarbejder og koordinerer med relevante samarbejdspartnere for at sikre en god samlet indsats for den unge. Eksempelvis samarbejder vi ofte med psykiatriske behandlingssteder, misbrugscentre eller uddannelsessteder.

SØG JOB

Socialrådgiver til Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Frederiksberg Kommune kan tilbyde en mentorordning og en grundig introduktion til området. Familieafdelingen er fokuseret på at understøtte rådgiverne fagligt, juridisk og metodisk med vægt på kvalitetsudvikling og læring. Du vil få et meningsfuldt arbejde med en høj grad af indflydelse og ansvar i et godt arbejdsmiljø og stærkt arbejdsfællesskab med gode kollegaer og tilgængelig ledelse.

SØG JOB

Socialrådgiver til Familieafdelingen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du udarbejder indstillinger til børn og ungeudvalget og samarbejder tæt med medarbejdere fra administrationen og jura, hvilket er en højprioriteret opgave. Du behandler borgerklager og udarbejder redegørelser. Desuden indgår du i socialfaglig/juridisk sparring med sagsbehandlere og ledere i juridiske spørgsmål for at kvalificere kollegaers kompetencer, så de kan træffe fagligt stærke og juridisk korrekte afgørelser.

SØG JOB

Børnerådgiver til stilling i Modtagelsen, Børn og Familie, Rudersdal Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I modtagelsen bliver du en del af et team på fire kollegaer. De væsentligste opgaver for dig i modtagelsen er blandt andet at modtage personlige henvendelser og vejlede fremmødte borgere i nye sager, varetage 24-timers vurderinger i underretninger, handle ved akutte henvendelser og akutte sager, der håndteres i henhold til overgrebspakken samt at afholde inddragende børnesamtaler

SØG JOB

Socialrådgiver til Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du vil som rådgiver i anbringelsesteamet blive en del af en gruppe med 14 engagerede kollegaer, 7 familieplejekonsulenter samt en faglig koordinator og sektionsleder. I anbringelsesteamet arbejder rådgivere og familieplejekonsulenter tæt sammen om at lykkedes med den gode anbringelse. Deres praksis tager afsæt i barnets ret til en barndom på lige vilkår med jævnaldrende.

SØG JOB

Socialrådgiver til Familiedannelse

, ,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som socialrådgiver på adoptionsområdet vil din primære opgave være at sagsbehandle i forhold til fremmedadoption. Dette indebærer at undersøge ansøgernes forhold og ressourcer i forbindelse med deres ansøgning om at blive godkendt som adoptanter til et barn født i udlandet eller i Danmark. Du vil også afholde matchningssamtaler vedrørende et konkret barn med adoptanterne og gennemføre opfølgningsmøder i familierne efter, at de har adopteret et barn.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold