Nattevagt søges til Redernes Krisecenter Fyn

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Der er tale om en fast nattevagtsstilling på gennemsnitligt 35 timer/ugtl., hvor du sammen med det øvrige personale vil være ansvarlig for at arbejde med og understøtte kvinderne under deres ophold på krisecentret, hvilket indebærer løbende samtaler med kvinderne om effekterne af volden, om selvværd, selvtillid, handlekraft mv.

SØG JOB

Socialfaglig konsulent til kontraktforhandling

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som socialfaglig konsulent sikrer du, at både nye og eksisterende kontrakter på det specialiserede socialområde indeholder klare økonomiske- og behandlingsmæssige aftaler, så borgerne får den nødvendige hjælp samtidig med, at Halsnæs kommune betaler den rigtige pris for hjælpen. Du er i stand til at se de særlige opmærksomhedspunkter i kontrakterne, Halsnæs har som køberkommune, og du har fokus på kontrakten som både fagligt og økonomisk styringsredskab.

SØG JOB

Ungeguide til Ungecenteret i Greve

Ansøgningsfrist: UDLØBET

En ungeguide er en gennemgående kontaktperson. Ungeguiden tildeles, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Ungeguiden har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse, jfr. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

SØG JOB

Struktureret, nysgerrig og IT-kyndig ydelsesrådgiver søges til Center for Borgerservice, Job og Social Solrød Kommune

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Dine opgaver omfatter lovbestemt sagsopfølgning på de løbende ydelser, administration af borgeres økonomi, sanktionering af ydelser samt håndtering af tilbagebetalingskrav. Du vil også være ansvarlig for borgerbetjening ved personlige henvendelser, revurderinger ved borgerklager og fremsendelser til Ankestyrelsen. Som en del af dine opgaver indgår også journalisering i SBSYS, håndtering af repatriering og sikkerhedsstillelser.

SØG JOB

SSP-konsulent søges til SSP-Holbæk, UngHolbæk

Ansøgningsfrist: UDLØBET

SSP-Holbæk søger en SSP-konsulent, som skal kunne se sig arbejde med generel forebyggelse af kriminalitet, opbyggende arbejde med inklusion og trivsel samt rådgivning og indsatser på individ- eller gruppeplan. Målgruppen er primært børn og unge til det 18. år samt et SSP + fokus på unge i eller på vej mod ungdomsuddannelse i alderen op til 30 år. I alle tilfælde med fokus på konsulentfunktionen.

SØG JOB

Afdelingsleder til Familiehuset

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som en del af det samlede forebyggelsesområde, vil du som afdelingsleder skulle bidrage til at understøtte og udvikle det samlede forebyggelsesområde sammen med dine nærmeste leder-kollegaer fra hhv. Sundhedsplejen, PPR og døgninstitutionen Langebyhus. Du vil desuden indgå i et samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og i MED-organisationen.

SØG JOB

Erfaren medarbejder til kontrolindsatsen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du vil være ansvarlig for at undersøge og træffe afgørelser i anmeldelsessager og samtidig yde vejledning til borgere og kollegaer med henblik på at forebygge socialt bedrageri. Dette inkluderer at afholde og deltage i borgersamtaler samt foretage sagsoplysning for Udbetaling Danmark. Derudover forventes det, at du indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og deltager i virksomhedskontroller.

SØG JOB

Socialfaglig medarbejder til skæve boliger

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Den overordnede opgave for den socialfaglige medarbejder er at være opsøgende og tryghedsskabende ved at yde social- og skadesreducerende støtte til den enkelte borger i skæve boliger. Dertil vil dine opgaver omfatte forskellige ansvarsområder, herunder etablering af kontakt til husets naboer med fokus på at skabe stabilitet og tryghed i både boligen og nærområdet.

SØG JOB

Assisterende rehabiliteringsleder til Indgangen og Team Frivillighed i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du bliver daglig assisterende rehabiliteringsleder i Indgangen og Team Frivillighed. I stillingen indgår du i et tæt partnerskab med Indgangens rehabiliteringsleder. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, og sammen tager medarbejderne ansvar for at skabe et team, hvor der altid er fokus på effektfulde borgerforløb samt en høj social kapital i personalegruppen.

SØG JOB

Den boligsociale helhedsplan i Nivå-Kokkedal på Vej søger en ny kollega

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Din arbejdsplads vil være i den boligsociale helhedsplan i Nivå, hvor også den faglige og daglige ledelse vil være. Du vil formelt være ansat i Fredensborg kommune med reference til lederen af Den kommunale ungeindsats (KUI). KUI i Fredensborg er en samarbejdsorganisering mellem flere parter herunder bl.a. uddannelsesvejledere, SSP´ere og jobcentrets ungeteam.

SØG JOB

Ambitiøs souschef til Voksen-/handicapområdet i Ringsted Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Voksen/handicapområdet er på udkig efter en souschef, der har lyst til at være med på den videre udviklende rejse i et tæt samarbejde med lederkolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere på området. Som souschef på Voksen-/handicapområdet får du ansvaret for spændende ledelsesopgaver, der løbende vil udvikle sig i takt med vores ambition om at skabe en udviklende og nytænkende organisation på området.

SØG JOB

Anbringelseskonsulent til Center for Børn og Familier.

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I din rolle vil du fungere som bindeled mellem pleje- og netværksfamilier samt Center for Børn og Familier. En central del af dine arbejdsopgaver vil være at skabe de rette match mellem børn og pleje- eller netværksfamilier. Der lægges særlig vægt på forebyggelse og tidlig indsats, samtidig med at der fokuseres på arbejdet og inddragelsen af den biologiske familie.

SØG JOB

Vil du være med til at hjælpe børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug?

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I rollen som psykoterapeut i Barnets Blå Hus vil din arbejdsdag indebære planlægning og afholdelse af familiegrupper og aldersopdelte børnegrupper. Dette sker i tæt samarbejde med dine kollegaer, der består af både lønnede og frivillige medarbejdere. Dine ansvarsområder strækker sig desuden til gruppesamtaler og individuelle samtaler/terapeutiske aktiviteter med børn og unge i alderen 0-13 år.

SØG JOB

Familieplejeteam i Hillerød Kommune søger ny kollega

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som familieplejekonsulent får du til opgave at finde og matche anbringelsessteder til børn og unge, som skal anbringes udenfor hjemmet, at finde og matche aflastningsfamilier og – steder til Hillerød Kommunes børn og unge, at yde vejledning og supervision til aflastnings- og plejefamilier, samt at vejlede og understøtte samarbejdet med opholds- og aflastningsstederne.

SØG JOB

Socialfaglig medarbejder til stofbehandlingstilbud

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Center for Job & Rådgivnig leder efter en erfaren socialfaglig kollega, der i første omgang har lyst til at være med til at designe arbejdsgange og fastlægge procedurer for den sociale og medicinske stofbehandling. Der vil her være mulighed for at du kan være med til at forme og præge din funktion.

SØG JOB

Sagsbehandler til sygedagpengeindsatsen i Hillerød

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I din rolle vil dine primære arbejdsopgaver omfatte jobrettede motivationssamtaler med borgerne, hvor du arbejder aktivt med at fastlægge klare mål og planer i samarbejde med dem. En vigtig del af dit arbejde vil være at støtte borgerne i udarbejdelse og opdatering af deres CV samt at udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen. Din rolle vil derfor være central i at støtte og facilitere borgerne i deres vej mod beskæftigelse og trivsel.

SØG JOB

Koordinator til kommende Familiehus – Langeland Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kerneopgaven bliver at oprette og drifte et tilbud, som tilbyder kommende forældre og familier med små børn (0-6 år) en tværsektoriel, helhedsorienteret og forebyggende indsats igennem et familiehus. Tilbuddet er for alle i målgruppen, og man skal derfor ikke visiteres til familiehuset. Familiehus Langeland bliver en del af Ungehuset i Nørregade 26, som er centralt placeret i Rudkøbing. Derfor vil du til daglig omgås kollegaer fra beskæftigelsesområdet.

SØG JOB

Myndighedsrådgiver til Indsatsteamet i Center for Familie og Unge

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I din rolle vil dine primære arbejdsopgaver omfatte forskellige aspekter af børnesocialt arbejde. Du vil være ansvarlig for at udføre børnefaglige undersøgelser og afdækninger med henblik på at danne et solidt grundlag for dine vurderinger. Dette inkluderer at indstille til UNK (Underretning og Konfliktløsning), samt at udarbejde indstillinger til Børn- og ungeudvalget.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold